Az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. Adatvédelmi tájékoztató

Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság

Belépés | Regisztráció

Jegyzőkönyv - 06.21.

Jegyzőkönyv

a 2019. június 21-i Közgyűlésről

 

 

Helyszín:        Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Gaál József u. 9.         

Időpont:         2019. június 21. 16.00

Jelen vannak: a Társaság 14 tagja.

Dr. Dósa Edit elnök megállapítja, hogy az aktuálisan 79 fős Társaságból a közgyűlésen megjelent 14 fő, így a közgyűlés nem határozatképes.

A megismételt közgyűlés 16:10-kor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a törvényi előírásoknak megfelelően a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2019. június 21.

      

……………………………………………………

Dr. Dósa Edit, elnök

 

 

Jegyzőkönyv

a 2019. június 21-i megismételt Közgyűlésről

Helyszíne:      Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Gaál József u. 9.

Időpont:         2019. június 21. 16:10

Jelen vannak: a Társaság 14 tagja

Dósa Edit elnök megállapítja, hogy az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számától

függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül tisztségviselőknek választotta az alábbi személyeket:

-            a közgyűlés levezető elnöke: dr. Dósa Edit

-            jegyzőkönyvvezető: dr. Csobay-Novák Csaba

-            jegyzőkönyv-hitelesítők: dr. Szavcsúr Péter, dr. Hüttl Artúr

-            szavazatszámláló bizottság: dr. Bíbok András, dr. Hüttl Artúr

 

Dósa Edit levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat:

 1. Alapszabály módosítás
 2. Emeritus tag javaslatok

Dósa Edit beszámol arról, hogy a közhasznú státusz igényléséhez szükséges módosítások a gazdasági oldalról megtörténtek, már csak az alapszabály módosítása szükséges.

Dósa Edit és Csobay-Novák Csaba ismertetik az Elnökség által javasolt alapszabály módosításokat. Ezek egy részét a társaság ügyvédje javasolta, ezek a közhasznú státusz igénylése szempontjából elengedhetetlenek. A módosítások másik része a társaság modernizálását célozza.

Ezt követően Dósa Edit ismerteti az elnökség által emeritus tagnak javasolt személyeket: Horváth László és Engloner László. Helyszíni javaslat történik Hüttl Kálmán és Péter Mózes személyére.

A Közgyűlés nyílt szavazással döntött az alábbi kérdésekben:

 1. 1.      sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta a Közhasznú státusz igényléséhez szükséges alábbi alapszabály módosításokat:

I. 2.§ (…) A MACIRT pártoktól, egyéb hatalmi és politikai csoportosulásoktól teljesen függetlenül az ország lakóinak egészsége érdekében tevékenykedik, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

A MACIRT országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

A MACIRT közhasznú jogállású jogi személy. A MACIRT-nak területi szervezetei is lehetnek, ezek azonban nem tekinthetők jogi személyeknek, tevékenységüket a MACIRT elnöksége felügyeli és irányítja.

A MACIRT közhasznú tevékenységet folytató szervezet, amelynek megfelelően egészségmegőrző, betegségmegelőző, tudományos, kutatási tevékenységet támogat.

A MACIRT a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a MACIRT által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő kutatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www.macirt.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén elhelyezett való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év március 31. napjáig a www.macirt.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.

Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára. (…)

I. 5.§ 6. Céljai megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat azzal, hogy azt csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.

15. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.

16. MACIRT a fenti célok megvalósítása érdekében folytatott közhasznú tevékenysége az alábbi – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései szerinti – közfeladatokhoz kapcsolódik:

-          141§ (3) bekezdése e) az egészségügyi képzés, szakképzés és továbbképzés rendszerének szabályozása, feltételeinek biztosítása,

-          141. § (3) bekezdés f) az egészségügyi kutatási tevékenység támogatása, szervezése és koordinálása

III. 1.§

1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • (…) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadása (…)
 • (…) az Elnökség döntését megfellebbező tagfelvételi kérdésben való döntés (…)

2. A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. (…)

6. (…) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntésre jogosult szerv döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges személyét. (…)

7. (…) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

9. (…) A közgyűlés az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt. (…)

12. (…) A közgyűlés határozatait az elnök köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni. (…)

13. A közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatot azzal, hogy ez esetben a határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést az Elnökségnek össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

2.§ 3. (…) Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. (…)

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (…)

Az elnökség határozatait az elnök köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni.

5. (…) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –

a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6. Az elnökség feladata:

•   (…) a beszámolók, közhasznúsági melléklet előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése (…)

IV. (…) A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. (…)

A MACIRT köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A MACIRT beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

VI. Az egyesület feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásnak ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

Az egyesület hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.

Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indítványozhatja a közhasznú jogállás megszüntetését, ha az egyesület működése és vagyonfelhasználása a törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen az egyesület az ügyészi felhívás ellenére sem változat.

Az egyesület közhasznú jogállását az ügyészség indítványa alapján a bíróság megszünteti, ha a szervezet a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az előírásoknak megfelelő tartalommal teljesíti

a) a számviteli beszámolójának a letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét, illetve

b) az egyesület – letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete – nem felel meg a jogszabályi feltételeknek.

A bíróság az ügyész indítványa alapján megvizsgálja, hogy az egyesület a közhasznúvá minősítés követelményeinek továbbra is megfelel-e. Ha e követelmények a vizsgált időszakban – az adatokból megállapíthatóan – nem teljesültek, a bíróság a közhasznú jogállás megszüntetéséről határoz, és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törölni.

Az egyesület a közhasznú jogállás megszűnésekor köteles esedékes köztartozását rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

Az egyesület a Ec. tv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely civil szervezet.

 1. 2.      sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott a Társaság angol nevének megváltoztatásáról:

I. 1.§ (…) Angolul: Hungarian Society of Interventional Radiology – HSIR (…)

 1. 3.      sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott a Társaság székhelyadatainak, ill. elérhetőségeinek frissítéséről:

I. 1.§ (…) A MACIRT székhelye: PTE Radiológiai Klinika, Titkárság, 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. Telefon: 72/535-801, Fax: 72/536-199, e-mail: info@macirt.hu (…)

 1. 4.      sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott az I. fejezet 3.§ 5. bekezdésének kiegészítéséről:

I. 3.§ (…) 5. Csoportos tagsági lehetőséget biztosíthat az Európai Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társasággal (CIRSE). (…)

 1. 5.      sz. határozat

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás és 2 ellenszavazat mellett határozott az alapító tagsági forma alapszabályból való törléséről, ill. az alapító tagoknak a Társaság honlapján történő feltüntetéséről.

 1. 6.      sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott a levelező tagsági forma megszüntetéséről.

 1. 7.      sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott az arról, hogy a tiszteletbeli tagság odaajándékozásáról az Elnökség döntsön.

II. 2.§ (…) Tiszteletbeli tag az lehet, akit a társaság Elnöksége arra érdemesnek tart.(…)

 1. 8.      sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott az emeritus tagsági forma módosításáról:

II. 2.§ (…) Emeritus tagok lehetnek azok a magyar intervenciós radiológia területén kiemelkedő, iskolateremtő tevékenységet legalább húsz éven keresztül folytató kollégák, akik az intervenciós radiológiát rendszeresen már nem művelik. Az emeritus taggá válásról bármely tag javaslata alapján a társaság Közgyűlése dönt. (…)

 1. 9.      sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott arról, hogy ne legyen kötelező a tagsági kategóriát igazoló oklevél kiadása.

 1. 10.  sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott arról, hogy a nyugdíjas tagok csak más tag javaslatára lehessenek emeritus tagok, saját maguk javaslatára nem.

 1. 11.  sz. határozat

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül határozott a Tagsági Bizottság megszüntetéséről, feladatainak Elnökségre való átruházásáról, a tagfelvételi folyamat egyszerűsítéséről:

II. 4.§ A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

4.1. (…) A kérelemnek tartalmaznia kell: a jelentkező végzettségét, munkásságát és beosztását. A kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a jelentkezők felvételéről. (…) Ha a jelentkező kérelmét az Elnökség visszautasítja, a jelentkező jogosult a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül a Közgyűléshez fellebbezéssel élni. A fellebbezésről rendkívüli közgyűlés egyszerű többségi szavazással dönt.

III. 1.§ 1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • (…) az Elnökség döntését megfellebbező tagfelvételi kérdésben való döntés (…)

2.§ 6. Az elnökség feladata:

 • (…) dönt a tagfelvételi kérelmek elbírálásában és intézkedik a társaság életével, tevékenységével kapcsolatos minden ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy nincs más szerv vagy vezető hatáskörébe utalva (…)
 1. 12.  sz. határozat

A Közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül határozott a Szabály Bizottság megszüntetéséről.

 1. 13.  sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott a Felügyelő Bizottság létrehozásáról.

III. 3.§ 1. Felügyelő Bizottság

Az egyesületnél három tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Tagjait a Közgyűlés választja.

A Felügyelő Bizottság tagjainak jogviszonya a felügyelő bizottsági tagság elfogadásával jön létre.  Megbízatásuk négy éves időtartamra szól. 

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja

a)      a közgyűlés tisztséget betöltő tagja, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja,

b)      aki az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c)      aki az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást

d)      az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagja lemondó nyilatkozatát az egyesület elnökéhez intézi.

A Felügyelő Bizottság saját soraiból választja elnökét. A Felügyelő Bizottság tagjai a Bizottság munkájában személyesen kötelesek eljárni. Az egyesület egyéb szerveitől függetlenek, s tevékenységük során nem utasíthatóak.

A Felügyelő Bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. A Felügyelő Bizottság az egyesület működése és gazdálkodása ellenőrzése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület bármely munkavállalójától pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az egyesület könyveibe és irataiba, számviteli nyilvántartásaiba; pénztárát, értékpapír állományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, illetve szükség esetén szakértővel megvizsgáltathatja azokat.

A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökség és a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és az ezekkel kapcsolatos álláspontját mind az Elnökség, mind a Közgyűlés előtt ismertetni.

A Felügyelő Bizottság tagjai az egyesület Közgyűlésén és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal vesznek részt, s kezdeményezhetik azok összehívását, ha arról szereznek tudomást, hogy

 • az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha az Elnökség a Felügyelő Bizottság indítványának megtételétől számított 30 napon belül nem hívja össze az Elnökség ülését vagy a Közgyűlést, úgy arra a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult egyesületi szerv a törvényes működés helyreállítására a szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság haladéktalanul értesíti a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyészséget.

A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Az ülések összehívásáról a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik. Az ülés napirendi pontjait az Felügyelő Bizottság elnöke a tagokkal és az egyesület Elnökével történt előzetes megbeszélés alapján határozza meg, s szükség esetén dönt az egyesület vezetői, illetve más szakértők meghívásáról. Köteles a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést akkor is összehívni, ha azt az Felügyelő Bizottság bármely tagja vagy az egyesület Elnöke kéri, a kérelem érkezését követő 5 munkanapon belül.

Az Felügyelő Bizottság Elnöke az ülés meghívóját és a napirendi pontok írásos anyagait az ülés időpontja előtt legalább 4 munkanappal köteles eljuttatni (írásban, fax, e-mail) az Felügyelő Bizottság tagjainak és az ülés egyéb meghívottjának úgy, hogy arról igazolható módon értesüljenek.

A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. Ha az ülés nem volt határozatképes, úgy a Felügyelő Bizottság elnöke 14 napon belül köteles újabb ülést összehívni. A Felügyelő Bizottság döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Üléseiről az elnök által készített jegyzőkönyv készül, amelyben az előterjesztéseken, elhangzottakon, a hozott határozatokon kívül, az azokkal kapcsolatban elhangzott minden kifogás és vélemény, szavazás eredménye is rögzítésre kerül. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja aláírásával hitelesíti.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az általa megállapított ügyrend szerint működik.

 1. 14.  sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott a Finanszírozási és Kódkarbantartást Előkészítő Bizottság újraválaszthatóságának korlátozásának eltörléséről.

 1. 15.  sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott a Program Bizottság ciklushosszának a többi bizottsághoz hasonlóan 2 éves időtartamra módosításáról.  

 1. 16.  sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott Hüttl Kálmán Emlékérem létrehozásáról.

III. 11.§ A MACIRT által adományozott szakmai elismerés a Hüttl Kálmán Emlékérem. E díjra bármely 40 év alatti MACIRT tag jelölhető, az odaítéléséről az Elnökség dönt az Emlékérem adományozásának szabályai szerint.

 1. 17.  sz. határozat

A Közgyűlés 0 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 14 ellenszavazattal elvetette a szakvizsgával nem rendelkező tagok tagdíjmentességéről szóló javaslatot.

 1. 18.  sz. határozat

A Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozott a CIRSE csoportos tagsági díjához történő társasági hozzájárulás lehetőségének megteremtéséről.

IV. (…) A Társaság anyagi helyzetétől függően az Elnökség dönthet az Európai Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság (CIRSE) csoportos tagsági díjához történő hozzájárulás mértékéről. (…)

 1. 19.  sz. határozat

A Közgyűlés emeritus tagság odaítéléséről döntött az alábbiak szerint

 • Horváth László – 14 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
 • Engloner László – 14 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
 • Péter Mózes – 14 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
 • Hüttl Kálmán – 14 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül

A Közgyűlés titkos szavazással döntött az alábbi kérdésekben:

 1. 20.  sz. határozat

A Közgyűlés az alábbi tagokat választotta a létrehozott Felügyelő Bizottságba:

 • Pauer Éva – 11 igen szavazattal
 • Harmat Zoltán – 11 igen szavazattal
 • Hüttl Artúr – 11 igen szavazattal

 

Budapest, 2019. június 21.

……………………..

Dr. Csobay-Novák Csaba

jegyzőkönyvvezető

……………………..

Dr. Dósa Edit

levezető elnök

……………………..

Dr. Szavcsúr Péter

jegyzőkönyv-hitelesítő

……………………..

Dr. Hüttl Artúr

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Kapcsolat

Online kapcsolat